Info voor de vrijwilliger

Organisatie: VERENIGING

Naam:
 Korfbalclub VOBAKO vzw

Maatschappelijke zetel:
 De Bergen 56  2460 Lichtaart

E-mailadres:
bestuur@vobako.be

Website-adres:
www.vobako.be
 

1. Structuur

VZW
Onze vereniging heeft de juridische structuur van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
De naam van de vzw is korfbalclub VOBAKO
Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Lichtaart, De Bergen 56, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Turnhout.

 

2. Doelstelling van de vereniging

Vobako heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de korfbalsport te bevorderen. Zij kan daartoe allerlei initiatieven ondernemen

 

3. Activiteiten waarvoor vrijwilligers worden ingeschakeld:

Vrijwilligers in onze vereniging voeren één of meerdere van de volgende activiteiten:

 • Tappen en alle andere activiteiten welke verband houden met de uitbating
 • Schoonmaken, onderhoud van zowel gebouwen als terreinen
 •  plannen, voorbereiden, leiden/begeleiden van en deelnemen aan activiteiten zowel van sportieve als extra-sportieve aard. 
 •  participatie aan één van de binnen de club bestaande comités
 •  financieel beheer

 

4. Verzekeringen

De vrijwilligers in onze vereniging worden voldoende verzekerd. Vobako heeft hiertoe volgende verzekeringen afgesloten:

 

4.1.     Verplichte verzekeringen

4.1.1.  burgerlijke aansprakelijkheid

Onze vereniging heeft een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten. Deze dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilligers,uit hoofde van ongevallen veroorzaakt aan derden of aan de andere leden, voor zover ze onder het toezicht van de verzekeringsnemer (Vobako) staan.

Maatschappij + polisnummer:

Winterthur – polisnummer 8008847A

Verzekerde bedragen :         

 • Lichamelijke schade : € 1.250.000
 • Materiële schade : € 125.000
 • Rechtsbijstand : € 2.500
 • Vrijstelling : € 125

Uitzonderingen:

Volgende zaken zijn binnen deze polis niet verzekerd:

 • De aansprakelijkheid voor personen onder invloed van alcohol of andere drugs;
 • De schade voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid onderworpen aan een bij wet verplichte verzekering (bv. autoverzekering. 
 • Persoonlijke strafrechtelijke zaken (bv. Snelheidsovertredingen)
 • De schade aan dieren en voorwerpen die wel eigendom zijn van anderen, maar aan de vereniging toevertrouwd zijn. Medewerkers die eigen voorwerpen meebrengen, doen dat onder hun eigen verantwoordelijkheid.
 • De schade veroorzaakt door vuurwapens
 • De schade veroorzaakt door dieren
 • De schade als gevolg van een daad van terrorisme of sabotage
 • De schade ingevolge van aanwezigheid van asbest
 • De schade als gevolg van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen of gelijkaardige systemen en informatiedragers(internet, extranet, CD-rom……..)
 • De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de gekke koeienziekte (BSE), elektromagnetische velden (EMF) en genetisch gemanipuleerde organismen (GMO)
 • De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met giftige schimmels 

 

4.1.2.  Verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing
(sportlokalen groter dan 50 m²)

Maatschappij + polisnummer

Mercator verzekeringen  - polisnummer : 7.004.656


Verzekerde bedragen:        

 • Lichamelijke schade : € 15.000.000
 • Materiële schade : € 750.000
 • Vrijstelling : € 625

Uitzonderingen:

Volgende zaken zijn binnen deze polis niet verzekerd:

 • Schade veroorzaakt door opzet of grote schuld

 

4.2. Verzekering Sportongevallen

Naast deze verzekeringen is er voor de spelende leden via de KBKB een verzekering voor sportongevallen afgesloten.
Deze verzekering dekt alle in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen medische kosten tot 100 %.
Dit behoudens een aantal beperkingen inzake o.a. tandprothesen, apotheekkosten en begrafeniskosten.
Deze beperkingen zijn te vinden op de website van de KBKB onder documenten – verzekeringen – polis speciale voorwaarden.

Maatschappij + polis

Ethias  - polisnummer 45.039.264

 

4.3. Wijzigingen in de afgesloten verzekeringen

De wijzigingen aan de verzekeringscontracten met betrekking tot de franchise en de maximale

tussenkomst door de verzekering zullen door de vereniging aan de vrijwilligers meegedeeld.

Dit zal gebeuren via het wekelijkse clubblad of via de website.

 

5. Onkostenvergoedingen

5.1.     Vrijwilligersvergoedingen

De vereniging betaalt geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

 

6. Toepassing van artikel 458 Strafwet

Vobako wijst de vrijwilliger op zijn geheimhoudingsplicht bij de uitoefening van het vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger is aansprakelijk indien hij, uit hoofde van zijn staat, zaken bekendmaakt:

 • waarvan mag worden aangenomen dat deze zaken feitelijk onbekend zijn
 • die onbekend moeten blijven omdat de betrokkene dit vraagt of omdat er anders morele of materiële schade zou kunnen ontstaan.

 De schending van het beroepsgeheim is een strafrechtelijk misdrijf en wordt als volgt gestraft

(artikel 458 Strafwet):

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle

andere personen (o.a. vrijwilligers) die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van 2,5 euro tot 12,50 euro.”

 

7.  Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten
De organisatie heeft recht op een correcte houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken.